În Țara Românească, are loc Adunarea de la Islaz prin care începe Revoluția de la 1848

Adunarea de la Islaz a fost o adunare cu caracter popular-revoluționar, desfășurată în Țara Românească, în localitatea Islaz din fosul județ Romanați, actualmente județul Teleorman, adunare la care a fost citită și adoptată “Proclamația de la Islaz”, primul document cu caracter constituțional din România. Declarația de la Islaz a fost un document programatic al Mișcării Revoluționare de la 1848, din Țara Românească, redactată și citită de Ion Heliade Rădulescu. Islazul, un mic port pe Dunăre, care nu era sub controlul direct al turcilor, a fost ales de Nicolae Bălcescu ca loc al declanșării revoluției din Țara Românească, pentru că atât comandantul companiei de dorobanți care avea sub pază portul și frontiera, căpitanul Nicolae Pleșoianu, cât și șeful administrației erau de partea revoluționarilor.

Declarația susținea, pe scurt, următoarele:


 1. Independința administrativă și legislativă a popolului romăn, pe temeiul tractatelor lui Mircea și Vlad V, și neamestec al nici unei puteri din afară în cele din întru ale sale.
 2. Egalitatea drepturilor politice.
 3. Contribuție generală.
 4. Adunanță generală compusă de reprezentanți ai tutulor stărilor societății.
 5. Domnul responsabil ales pe căte cinci ani și căutat în toate stările societății.
 6. Împuținarea listei civile – ardicarea de ori-ce mijloc de corrumpere.
 7. Responsabilitatea ministrilor și a tutulor foncționarilor în foncția ce ocupă.
 8. Libertate absolută a tiparului.
 9. Ori ce recompensă să vie dela Patrie prin representanții săi, iar nu dela Domn.
 10. Dreptul fie-căruia județ de a’și alege dregătorii săi, drept care purcede din dreptul #Popolului întreg de a’și alege Domnul.
 11. Gvardie națională.
 12. Emancipația mănăstirilor închinate.
 13. Emancipația clăcașilor ce se fac proprietari prin despăgubire.
 14. Desrobirea țiganilor prin despăgubire.
 15. Representant al țărei la Constantinopol dintre Romăni.
 16. Instrucție egală și întreagă pentru tot Românul de amândouă secsele.
 17. Desființarea rangurilor titulare ce nu au foncții.
 18. Desfiițarea, pedepsei degrădătoare cu bătaiea.
 19. Desființarea, atât în faptă, cât și în vorbă, a pedepsei cu moarte.
 20. Așezăminte penitențiare unde să se spele cei criminali de păcatele lor și să easă îmbunătățiți.
 21. Emancipația Izraeliților și drepturi politice pentru ori-ce compatrioți de altă credință.
 22. Convocare în dată a unei adunanțe generale estraordinare constituante, alese spre a representa toate interesele sau meseriile nației, care va fi datoare a face constituția țărei pe temeiul acestor 21 articole decretate de Popolul român.

După cum se observă, Declarația de la Islaz a fost inspirată, în bună măsură, de Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului din 1789. Cu această ocazie se alege și un guvern provizoriu, alcătuit din: Ion Heliade Rădulescu, Christian Tell, Ștefan Golescu, Radu Șapca și Nicolae Pleșoianu.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.